Tokyo Asakusa, Matteo Aroldi Photography

Espace Louis Vuitton, Tokyo